Dilaksanakan di UNTIDAR, SNMIPA ini merupakan kerjasama antara UNITIDAR, UNNES, UIN WAlisongo, UPS, dan UMK. Prosiding ini menerbitkan artikel yang diseminarkan pada SNMIPA 2018.

Published: 2019-05-15

Articles